แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 


โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดต้นไคร้
โรงเรียนอนุบาลแพร่
โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)


โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านในเวียง
โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านร่องฟอง
โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)


โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
โรงเรียนบ้านนาคูหา
โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)

 
 
โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)
โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)