ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
ประกาศ นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของ สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ มาตรการในการป้องกันการรับสิบน ของ สพป.แพร่ เขต 1
มาตรการในการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของ สพป.แพร่ เขต 1
ประกาศมาตรการ กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ของ สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่