วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

ทิศทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป้นองค์กรจัดและส่งเสริมสนับสนุน การจัดการขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาส และความเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตราฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป้นไทย

 

พันธกิจ (Mission)

๑. จัดและส่งเสริม สนันสนุนการจัดการศึกาาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและบูรณาการสู่คุณภาพการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน

 

 

เป้าประสงค์ (Goal)

ปีแห่งคุณภาพและคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน

 

กลยุทธ์ (STRATEGY)

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม

 

ค่านิยม(VALUES)

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ประสานสัมพันธ์ มุ่งมั่นพัฒนา