พิธีเปิดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

17 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายกฤษกร กองคำ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.

เข้าร่วมการประชุมรับฟังการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา

16 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับฟังการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการ Connext ED และผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent

16 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง และนายสุรชัย ทะสุตะ ครู ICT Talent ภาครัฐ คณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการ Connext ED และผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) และโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) อ.ร้

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning บูรณาการรูปแบบการสอนโดยใช้ DLTV ของโรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์)

16 กรกฎาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนพี่เลี้ยง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Lea

เข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 กรกฎาคม 2567 นางปนัดดา  อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนพี่เลี้ยง  เข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุ

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2567

15 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสุธี พาทีทิน ผอ.รร.ต้นแบบจัดการศึกษาเรียนรวม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และม

การอบรมการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension‘ Electronic Filing) กรณีเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension‘ Electronic Filing) กรณีเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed