เปิดกองลูกเสือ รุ่นที่ ๒

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เปิดกองลูกเสือการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแต 

เปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๙๖ คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๒ คน วิทยากร ๓๐ คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแต โดยมี นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

มอบทุนการศึกษา

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน ที่มีปัญหา ควรได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน ๗  ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท จากกองทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส สพป.แพร่ เขต ๑  มอบให้กับ ร.ร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ ร.ร.บ้านห้วยขอน และ ร.ร.บ้านวังฟ่อน  อ.สอง 

เปิดกองลูกเสือ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เปิดกองลูกเสือการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ จำนวน ๙๖ คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๒ คน วิทยากร ๓๐ คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแต 

ตรวจสอบคุณสมบัติ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

เปิดค่ายลูกเสือ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ กล่าวรายงานการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ จำนวน ๙๖ คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๒ คน วิทยากร ๓๐ คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแต โดยมี นางชูสม รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธาน 

ประชุมผู้บริหารเขต

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed