ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 19 สนาม ที่ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ในโอกาสนี้ได้นิเทศและให้คำแนะนำด้านภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม โรงอาหาร และบริเวณโดยทั่วไปของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: