ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมจัดเตรียมการเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดงานมุทิตาจิต

13 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมการเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดงานมุทิตาจิต ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมุทิตาจิต โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 เขต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566

13 กันยายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 เพื่อรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวฯ นำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเเผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2566

13 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2566 ประจำวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

สภากาแฟ "ม่วนใจ๋เมืองแป้ จิบกาแฟยามเจ๊า" ประจำเดือน กันยายน 2566

13 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ "ม่วนใจ๋เมืองแป้ จิบกาแฟยามเจ๊า" ประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างภาคราชการ องค์กรอิสระและภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105ล/58(ข) และการก่อสร้างโรงอาหาร

12 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105ล/58(ข) และการก่อสร้างโรงอาหาร ของโรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) พร้อมทั้งได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา และตรวจเยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนายไพทูรย์ เกิดกุล ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้องรับด้วยความยินดียิ่ง

ประธานการอบรมขยายผลพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

12 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมขยายผลพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พลังสิบ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่ มีโรงเรียนในสังกัด สพป

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 5/2566

12 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

9 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 (ภาค ก) โดยมีนายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสนามสอบ  นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1   

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

7 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือก

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านแม่แรม เนื่องจากการสไลด์ตัวของดิน

7 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านแม่แรม เนื่องจากการสไลด์ตัวของดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารห้องประกันคุณภาพการศึกษา ลงไปยังอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และการสไลด์ตัวของดินจากโรงอาหาร ลงไปยังอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง ดินอุ้มน้ำไม่ไหวจึงเกิดการทรุดตัวและพังทลาย เบื้องต้นโรงเรียนได้ขอความร่วมมือไปยัง อบต.เตาปูน อำเภอสอง และ อบ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน