รายงานการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 โดยการใช้กระบวนการนิเทศ PODRE

รายงานการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 โดยการใช้กระบวนการนิเทศ PODRE
นางสาวพรไพรินทร์  ติม้า ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2
เอกสารดาวน์โหลด