เอกสารวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผลงานทางวิชาการ การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

นางสาวพัชรินทร์  สามารถ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เอกสารดาวน์โหลด

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1

นางญาณิน สีตนไชย รองผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อานวยการชานาญการ

เอกสารดาวน์โหลด

ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) สําหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) สําหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายพิสิฐ มีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 โดยการใช้กระบวนการนิเทศ PODRE

รายงานการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 โดยการใช้กระบวนการนิเทศ PODRE
นางสาวพรไพรินทร์  ติม้า ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
เรื่อง “ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เอกสารดาวน์โหลด

การประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)

ผู้จัดทำ นายวีระเชษฐ์  ปัญจอริยะกุล ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

เอกสารดาวน์โหลด

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

บทคัดย่อ นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

ผู้วิจัย นายวิทูรย์  สินธุวิงศ์

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ