ดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) สําหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) สําหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายพิสิฐ มีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
เอกสารดาวน์โหลด