รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
เรื่อง “ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เอกสารดาวน์โหลด