เก็บข้อสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เตรียมพร้อมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของการจัดเก็บข้อสอบโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบ เพื่อเตรียมใช้ในการสอบระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสพป.แพร่ เขต 1 มีสนามสอบจำนวน 19 สนามสอบ

รูปภาพ: