พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

21 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ "แพร่ 1 โมเดล" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมทางไกลการนำข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR

21 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกลการนำข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR และชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลของ สพฐ.

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการคับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

20 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ  นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการคับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

20 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ  นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์)

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการคับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

20 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ  นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564

20 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ร่วมกับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

20 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเข้ารับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังการบรรยายจากเลขาธิการ ก.ค.ศ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed