เกษียณฯ ราชการ ปี ๒๕๕๗

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมบุคลากรฯที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕๙ คน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางศิริลักษณ์  กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต ๑ ชี้แจงรายละเอียด 

 
 
 

นิเทศวังปึ้ง

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร.ร.บ้านวังปึ้ง อ.ร้องกวาง โดยมี นายอดุลย์ นาเทพ ผอ.ร.ร.บ้านวังปึ้ง นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.ร.ร.บ้านร้องกวาง นายมงคล พรมปานผอ.ร.ร.บ้านแม่ทราย นายสุเมศรว์ พรหมมินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งคั๊วะ และคณะครูให้การต้อนรับ

งบเร่งด่วน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการป้องกันอุบัติภัย อันเนื่องจากอุทกภัย สำหรับสถานศึกษา โดยการพิจารณาตั้งงบประมาณให้แก่สถานศึกษาที่มีความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณป้องกันอุทกภัยตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ มี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

เยี่ยมบ้านนักเรียน

นายพูลศักดิ์ บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอน(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) และคณะครูได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะและรับข้อมูลจากผู้ปกครองในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพฐ.ระหว่างวันที่  2 - 6 มิถุนายน 2557

O-Net แพร่ เขต ๑ ติดอันดับ ๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ติดอันดับที่ ๘ ของประเทศ จากผลการจัดอันดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (๑๘๔ เขต) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงแม้ลำดับที่ลดลงหนึ่งลำดับ  แต่พบว่า จำนวนโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น

วางหรีดเคารพศพ

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายจรัญ ขันธะบุตร ช่างไม้ ๓ ร.ร.บ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) ตั้งกุศลศพบ้านดอนแก้ว ต.สะเอียบ อ.สอง ทำการฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถานบ้านดอนแก้ว 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed