ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

คณะครู นักเรียน รร.บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) รร.บ้านดง รร.บ้านแม่แคม รร.บ้านทุ่งเหนือ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๘  ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"

ตรวจสุขภาพนักเรียน

นายทีปกร  อะทะเสน ผอ.รร.วัดห้วยหม้าย และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ การพัฒนาคุุณภาพนักเรียนด้านสุขภาพกายของนักเรียน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหม้าย 

น้ำโค้งจัดกิจกรรม BBL

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.รร.วัดน้ำโค้ง และคณะครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL ขยับกาย
ขยายสมอง Brain Gym. นักเรียน เรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียน

ต่อต้านยาเสพติด

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.รร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" 

ต่อต้านยาเสพติด

คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ดังคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๕๘  ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" โดยมี นายธีระวิทย์  ภิญโญ เป็น ผอ.รร.

วันต่อต้านยาเสพติด

นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

มอบโรงอาหารห้วยโรงนอก

นายสุชาติ   นาคเสวก กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะและคณะ เป็นตัวแทนส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ “๕๐ ปี ๕๐ โรงเรียน” มอบให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายธงงชัย  คำปวง ผอ.ร.ร.รับมอบ

นิเทศเชิงปฏิบัติการ

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑ และ รร.บ้านแม่พร้าว อ.สอง จ.แพร่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

นิเทศบ้านคุ้ม

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมครู รร.บ้านคุ้ม ในการนิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามนโยบายการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และจุดเน้น ๑๐ ประการของ สพฐ.

น้อมจิตบูชาครู

นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ และคณะครู รร.อนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที ณ อาคารอนเกประสงค์ รร.อนุบาลแพร่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน