น้ำโค้งจัดกิจกรรม BBL

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.รร.วัดน้ำโค้ง และคณะครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL ขยับกาย
ขยายสมอง Brain Gym. นักเรียน เรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียน

รูปภาพ: