ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ตรวจอาคารเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายบรรหาร อนันชัย ผอ.รร.ชุมชนบ้านกลางและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายยมเหนือและคณะครู ให้การต้อนรับ

สัญจรยมเหนือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ในการประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่

ตรวจความพร้อมการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 (3 ขวบ) ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมี นายธงชัย คำปวง ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

เปิดกีฬา 4 พยัคฆ์คีรี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ พยัคฆ์คีรี ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่แรม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 โรงเรียน 2 คือโรงเรียนบ้านแม่แรมและโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม จ.แพร่  โรงเรียนบ้านบ่อหอยและโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จ.น่าน โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครูและนั

บ้านวิทย์ฯ สองฝั่งสามัคคี-ยมเหนือ

นางภณิดา ทองประไพ และ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี
ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยชมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี และกลุ่มเครอข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง จ.แพร่

บ้านวิทยาศาสตร์น้อยพญาพล

นางภณิดา ทองประไพ และ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยชมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล ณ หอประชุม รร.บ้านแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสง่า หมอนเขื่อน ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผอ.รร.บ้านแม่หล่าย กล่าวรายงาน

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ผานางคอย

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นายอาทิตย์ พัฒนาสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชม ค่ายเทศกาลบ้านวิทยาศาตร์น้อย ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับรากฐานของเด็กปฐมวัย โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย และครูปฐมวั

แข่งขันประกวดกล่าวคำอาราธนา

นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1 นำนักเรียนเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับคณะสงฆ์ภาค 6 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดคำกล่าวอาราธนาและถวายทานในศาสนพิธี และรางวัลที่ 4 ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ของคณะสงฆ์ ภาค 6 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มี คุณครูปรานอม ปทุมวิง น.ส.วลัยลักษณ์ ร่องพืช น.ส.จิราภรณ์ จิตมณีธรรม และ นายกิตติพทักษ์ คำปัญจะ​

แชมป์เครื่องบินพลังยาง

นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 31 นำนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินพลังยางในงานมหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบินนาน และ สมรรถนะการบิน โดยมี นายธวัชภูมิ  ขำหุร่น เป็นครูผู้ฝึกสอน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดโดย สวทช.

นิทรรศการ

นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง ผอ.รร วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายทวี มะทะ ผอ.รร.บ้านสุพรรณ นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ผอ.รร.บ้านดอนชัย สพป.แพร่ เขต1 นำคณะครู นักเรียนร่วมจัดแสดง นิทรรศการผลผลิตโรงเรียนประชารัฐ ณ บริเวณ ชั้น1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอร์เรส จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผอ.ดร.เรืองเด

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน