ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

12 มิถุนายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ของ สพฐ. เชิงประจักษ์ รอบ 6 เดือนแรก โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมเพื่อยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บำรุง)

12 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บำรุง) ซึ่งเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านพันเชิง โดยมีผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก คณะคร

ชนะเลิศการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ "แพร่เกมส์ 2020"

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งชาติจังหวัดแพร่ "แพร่เกมส์ 2020" นักกีฬาประกอบด้วย 

รับมอบของ

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบผลไม้จาก นายสะวิน แนวนัน นักการภารโรง รร.บ้านนาคูหา ซึ่งได้มอบผลไม้ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มาปฏิบัติหน้าที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 

แสดงความยินดี

18 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน โดยนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ สังกัดเอกชน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย ต่อไป

มอบทุนการศึกษา

7 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ช.รังสิมันต์ วงศ์ขันแก้ว นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส และณะครูร่วมรับมอบ

ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

1 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ และ นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.

ต่อยอดนวัตกรรมฯ "ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ" รร.ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานมหกรรมต่อยอดนวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ซึ่งแต่ละอำเภอได้จัดขึ้นอย่างหลากหลาย ในวันที่ 16, 17, 18 และ 19 กันยายน 2562 สถานที่จัดงานคือห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่

สวนเกษตรนักเรียนตามโครงการ School BRID

นายสุรพล แก้วติน ผอ.รร.บ้านสะเลียม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมสวนเกษตรนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียม ตามโครงการ School BRID เป็นการส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ ตลอดจนส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน

16 ก.ค.62 นางประมวล​ เตชวงศ์​ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัดร่วมกับคณะครู​ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน​ร่วมกันปลูกข้าวในพื้นที่เกษตรของโรงเรียนเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเกษตร​ พัฒนาทักษะชีวิต​ ตามหลักการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง​ในวันเข้าพรรษา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน