ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ต้อนรับคณะติดตาม

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามเขตพื้นที่ภาคเหนือ โครงการอาหารกลางวันในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ข้าราชการบำนาญมอบทุนฯ

สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดแพร่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจนในเขตอำเภอสอง จำนวน 8 ทุน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายบรรหาร อนันชัย ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง และคณะครูให้การต้อนรับ

 

สัญจรพญาพล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ติดตามขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) อ.เมือง จ.แพร่

ตรวจอาคารเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายบรรหาร อนันชัย ผอ.รร.ชุมชนบ้านกลางและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายยมเหนือและคณะครู ให้การต้อนรับ

สัญจรยมเหนือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ในการประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่

ตรวจความพร้อมการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 (3 ขวบ) ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมี นายธงชัย คำปวง ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

เปิดกีฬา 4 พยัคฆ์คีรี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ พยัคฆ์คีรี ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่แรม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 โรงเรียน 2 คือโรงเรียนบ้านแม่แรมและโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม จ.แพร่  โรงเรียนบ้านบ่อหอยและโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จ.น่าน โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครูและนั

บ้านวิทย์ฯ สองฝั่งสามัคคี-ยมเหนือ

นางภณิดา ทองประไพ และ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี
ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยชมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี และกลุ่มเครอข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง จ.แพร่

บ้านวิทยาศาสตร์น้อยพญาพล

นางภณิดา ทองประไพ และ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยชมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล ณ หอประชุม รร.บ้านแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสง่า หมอนเขื่อน ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผอ.รร.บ้านแม่หล่าย กล่าวรายงาน

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ผานางคอย

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นายอาทิตย์ พัฒนาสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชม ค่ายเทศกาลบ้านวิทยาศาตร์น้อย ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับรากฐานของเด็กปฐมวัย โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย และครูปฐมวั

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน