ตรวจสุขภาพนักเรียน

นายทีปกร  อะทะเสน ผอ.รร.วัดห้วยหม้าย และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ การพัฒนาคุุณภาพนักเรียนด้านสุขภาพกายของนักเรียน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหม้าย 

รูปภาพ: