ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ถวายพระพรชัยมงคล

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และเจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระช

ชี้แจงบำเหน็จ บำนาญ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงบำเหน็จ บำนาญให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ การวางแผน และการเตรียมพร้อมที่จะเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.

ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศสำหรับสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับสถานศึกษา โดยมีนางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดได้ส่งครูธุรการโรงเรียนเข้ารับการประชุมฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าโปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

บรรยายพิเศษ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาโครงพัฒนาครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559

ประชุมพัฒนาครูวิชาการเครือข่ายกา่รศึกษา

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงพัฒนาครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมบุคลากรกลุ่มบุคคล

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมประจำเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการแลุลูกจ้างประจำใน สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ปรับปรุงสนาม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 น.ส.กัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ติดตามและวางแผนการปรับปรุงสนามหน้า สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับนายช่าง โดยได้รับความอนุเคราะห์ุบุคลากรู้จาก รร.ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 มาช่วยกันปูตัวหนอน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการ จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

แพร่ เขต 1 อบรมครู ข

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครู ข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน