ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เรียนดนตรีไทย

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.และคณะครูฯ ให้การต้อนรับและขอขอบคุณอาจารย์อาทิตย์ แสนไพร วิทยากรสอนดนตรีพื้นบ้าน วิทยากรภายนอกสอนดนตรีพื้นบ้านให้กับนักเรียน ร.ร.วัดน้ำโค้ง อ.เมืองแพร่  

เอกชนประชุม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเอกชนในความดูแลของ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  โดยมี นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแล

รับทุนพระราชทาน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นำนักเรียน รร.บ้านแม่แรม บ้านห้วยฮ่อม  รับทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

สนับสนุนการศึกษา

นายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผอ.รร. วัดน้ำโค้ง และคณะครู ขอขอบคุณท่านผู้อุปถัมภ์ รร. ได้บริจาคเงินสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ คุณขวัญ พอใจ ๑๐,๐๐๐บาท คุณจ๋อย วรรณกลึง ๖,๐๐๐บาท คุณจำลอง สุนันต๊ะ ๑,๐๐๐บาท คุณอุ๊ด คุณวันดี เกลียวกลม ๑,๕๐๐ บาท 

เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสถานศึกษาในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์มาตรฐานจากผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่เขต ๑

มารดากรอกคะแนน NT

นายกิตติศักดิ์  แสนคำ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ชี้แจงการกรอกข้อมูลผล NT ของ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมผู้ปกครองน้ำโค้ง

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำโค้ง อ.เมืองแพร่
มีนายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับฯ

รร.บ้านปงเยี่ยม

นายองค์การ ป้อมรบ ผอ.ร.ร.บ้านปงและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 มี ด.ช.ธนวัฒน์ แก้วสมนึก ด.ช.วีรภัทร กาศมัยจันทร์ ด.ช.ปิยะราช เมษา ด.ญ.หทัยทิพย์ จรัญญา ด.ญ.ชลิตา ฝาเรือนดี ด.ญ.พรรณภา แก้วกันทะ ด.ญ.นันทวัน นันตาแสง ด.ญ.นาถลดา ม้ายอง ด.ญ.พิทยา ม้ามณี และ ด.ญ.ขวัญศิริ ปิยะปง ทำคะแนนโอเน็ต 8 กลุ่มสาระ สูงกว่าระดับประเทศและเป็นที่ 1 ของ สพป.แพร่ เขต 1 มีครูม

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีการมมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ของ รร.วัดเมธังกราวาสฯ จำนวน ๒๙๔ คน เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อสถาบัน มีความรักและอาลัยครู อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา มีความรัก ความสามัคคี รักชื่อเสียงของสถาบัน โดยมี นายธีรวิทย์  ภิญโญ เป็น ผอ.รร.

มอบประกาศนียบัตร

นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.รร.บ้านร้องกวาง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ รร.ห้องประชุม รร.บ้านร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นางสาวพิกุล อุตรอินทร์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน