สนับสนุนการศึกษา

นายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผอ.รร. วัดน้ำโค้ง และคณะครู ขอขอบคุณท่านผู้อุปถัมภ์ รร. ได้บริจาคเงินสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ คุณขวัญ พอใจ ๑๐,๐๐๐บาท คุณจ๋อย วรรณกลึง ๖,๐๐๐บาท คุณจำลอง สุนันต๊ะ ๑,๐๐๐บาท คุณอุ๊ด คุณวันดี เกลียวกลม ๑,๕๐๐ บาท 

รูปภาพ: