รับมอบเครื่องรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต)

วันที่ 27  มี.ค. 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่ม และบุคคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รับมอบเครื่องรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code  จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย และรับฟังคำแนะนำในการใช้เครื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประชุมการปรับเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อเป็นการพัฒนาเกณฑ์การประเมินดังกล่าวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

กลุ่มนิเทศฯ สพป.ตราด เข้าศึกษาดูงาน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มนิเทศฯ สพป.ตราด โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา และได้พาชมอาคารสำนักงานและภูมิทัศน์โดยรอบของ สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งได้ดูแลและปรับปรุงอย่างร่มรื่น สวยงาม พร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยื่อน

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอัตราจ้างชั่วคราว ของสพป.แพร่ เขต 1

       

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอัตราจ้างชั่วคราว ในสพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ พนักงานพิมพ์ดีด ยามรักษาการณ์ และพนักงานทำความสะอาด โดยงบประมาณการจ้างและสัญญาจ้างจะสิ้นสิ้น วันที่ 31 มี.ค.2561 เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561) ในวันที่ 21 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1                             

จัดทำหลักสูตรครูพันธ์ุใหม่ ให้เป็นครูมืออาชีพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรครูพันธ์ุใหม่ ให้เป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูบรรจุใหม่ และครูอัตราจ้างในสังกัดสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรม ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา และเสวนาวิชาการ “การอ่านกับการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0  และศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวิชาภาษาไทยของทุกโรงเรียน ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ระหว่างวันที่ 16 – 17  มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมือ

ประชุมประเมินลูกจ้างประจำที่ขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และประชุมสรรหาครูวิทย์-คณิต

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในสถานศึกษาที่ขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ซึ่งมีลูกจ้างประจำในสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เสนอขอปรับประดับชั้นงานให้สูงขึ้น จำนวน  3 ราย และต่อด้วยการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 อัตรา คือ บุคลากรวิทยา

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed