ประชุม กตปน.แพร่ เขต ๑

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ครูแนะแนว

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน โดยมี นายบัญญัติ  นันทพงศ์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประเมิน รร.ขนาดเล็ก

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมืองและผู้นำชุมชนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ โดยมี นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแลและช่วยเหลือกลุ่มฯ

แกนนำสภานักเรียน

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

หล่อเทียนพรรษา

นายสานิตย์ สุขโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลมนำคณะครู นักเรียนไปร่วม ทำบุญในวันธรรมสวนะและ หล่อเทียนพรรษา ณ วัดโศภนาลัย อ.เมืองแพร่ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

ประชุมคณะวิทยากร

นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประชุมคณะวิทยากรจัดสัมมนาครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑ 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

นักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเยาวชน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed