นิเทศติดตาม

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านนาคูหาและโรงเรียนสวนเขื่อน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล วันที่ 8 กันยายน 2557

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางกัลยา นวลใจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางศิริลักษณ์ กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดดอนดี ต.กาญจนา เพื่อ

เทพสุนทรินทร์ร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน

นายธีระวิทย์  ภิญโญ ผอ.ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นำคณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ โดยมี นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานเปิดงาน มี นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมงาน

คัดกรองเด็กพิเศษ

คุณโฉมยง  บุตรราช  นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลแพร่ คัดกรองเด็กนักเรียนพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว โดยมี นางทองสุข สุคันธมาลา ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ คณะครูร่วมคัดกรอง

ตรวจรับบัตรเลือกตั้ง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายเชษฐา สยนานนท์ นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ นายกนก  อยู่สิงห์ นายสุกิจ ยาพรม นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการตรวจนับคะแนน อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

เยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม การเลือกตั้งผู้แทนครูสายผู้บริหารสถานศึกษาและสายครูผู้สอน ใน  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑

ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed