เอกสารโรงเรียน

ประกาศสอบราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ E-bidding โครงการ DLIT ปีงบประมาน 2560 (งบประมาณ 3,706,780)

ไฟล์ประกาศ.pdf

ไฟล์เอกสารประกวดราคา e-bidding.pdf

ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็ปไซต์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย : รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน.pdf

การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ที่ กค 0405.3/ว 83 (15 มีนาคม 2560)

แนวทางและวิธีปฏิบัติรายระเอียดประกอบการกำหนดราคากลาง(316หน้า).pdf

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร(316หน้า).pdf

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวนราคากลางอื่นๆ หนังสือเวียนและมติ ครม. ได้ที่เว็ปไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(www.gprocurement.go.th)

หัวข้อ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางก่อสร้าง/

ประกาศผลการสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2559 สอบราคาซื้อหนังสือวารสารและตำราและวัสดุทางการศึกษาสำหรับโรงเรียน

ประกาศผลการสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2559 สอบราคาซื้อหนังสือวารสารและตำราและวัสดุทางการศึกษาสำหรับโรงเรียน

สิ่งที่แนบมาด้วย: 
ประกาศ.pdf

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน