ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่