ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ของชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญ จ.พิจิตร