เอกสารสำนักงาน

(ประชาสัมพันธ์) ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้ง 13 ประจำปี 2559

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้ง 13 ประจำปี 2559

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้ง 13 ประจำปี 2559 เรื่อง สติ วิถีแห่งสุขภาพดีระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เช่นการศึกษาวิจัย/R2R โครงการ โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ การประเมินโครงการและกรณีศึกษา โดยเป็นผลงานที่มาจากกระบวนการศึกษาวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวช กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้ประสานงาน นางรสสุคนธ์ ชมชื่น 089 600 4382 , 081 412 5500 , 02 968 9954 หรือ นายอภิชา ฤทธาทิพย์ โทร 086 784 9256 และสามารถติดต่อข่าวสารได้ที่

http://aimhc.net และ http://www.dmh.go.th/

 

(ประกาศ) อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2559

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

รายละเอียด

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ว1-2559 [' ขนาดไฟล์ 97.09 KB ']
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อรางวัลฯ [' ขนาดไฟล์ 1.59 MB ']
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบคำขอฯ [' ขนาดไฟล์ 2.19 MB ']
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อฯ [' ขนาดไฟล์ 476.17 KB ']
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2559 [' ขนาดไฟล์ 18.7 KB ']
6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร [' ขนาดไฟล์ 84.5 KB ']
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ [' ขนาดไฟล์ 98.5 KB ']
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ และข้อมูลผู้มีคุณสมบัติ [' ขนาดไฟล์ 19.42 KB ']
9. สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบกรอกข้อมูล [' ขนาดไฟล์ 813.14 KB ']

(ประกาศ) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

(ประชาสัมพันธ์) การสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

การสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

(ประกาศ) อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ฯ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงิบงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

(ประกาศ) สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องผลการการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องผลการการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 สังกัดสพป.แพร่ เขต 1 

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

(ประชาสัมพันธ์) โครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ภาคครัวเรือน สำหรับอาชีพพนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล

โครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ภาคครัวเรือน สำหรับอาชีพพนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล

เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา

- อายุ 14-45 ปีขึ้นไป เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

- เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน หรือเป็นผู้อยู่ในความดูและอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ

- เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยประพฤติผิดกฏหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม สิ่งที่แนบมาด้วย

 

 

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

(ประกาศ) สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน