ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

พัฒนาครู plc

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครู PLC กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ณ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) เป็นผู้กล่าวรายงาน

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สำหรับผู้บริหารและครูในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง จ.แพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 โดยมี นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน

เปิดป้ายโรงอาหาร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป และเป็นประธานเปิดป้ายโรงอาหารและโรงฝึกงาน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ จำนวน 700,000 บาท

ปลูกฝังคุณธรรม

น.ส.นงคราญ แกล้วกล้า ผอ.รร.เจริญศิลป์ จัดกิจกรรมอนุบาลเจริญศิลป์ท่องโลกธรรมะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และกิจกรรม 1 วันกับธรรมะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสมาธิ พัฒนาจิต และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงามในพระพุทธศาสนา

"เมธังฯ" ช่วยชาวนา เพื่อชาวใต้

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส มอบเงินที่นักเรียนและครูได้รวบรวมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท พร้อมทั้งได้นำถุงข้าวสารอาหารแห้งที่รับซื้อจา

ห้องเรียนคุณภาพ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 นิเทศติดตามห้องเรียนคุณภาพและการเตรียมพร้อมการสอบ O-net ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง พร้อมให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้ แบบ Lesson study โดยจัดกะบวนการแบบ Ole โดยมี นายธวัชชัย วังคะออม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ยุวชนพิทักษ์รักสายน้ำ

นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) จัดกิจกรรมยุวชนพิทักษ์รักสายน้ำ(นักสืบสายน้ำจิ๋ว) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ณ แม่น้ำแม่คำมี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

อนุบาลแพร่มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลแพร่ มอบเงินที่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เป็นเงินจำนวน 16,237 บาท โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนั้น นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้บริจาคเงินอ

อวยพรตรุษจีน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับคำอวยพรจากคณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันตรุษจีน ณ สพป.แพร่ เขต 1

นิเทศโรงเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านท่าวะ บ้านนาหลวง บ้านดอนชัย และบ้านป่าเลา โดยได้เยี่ยมนักเรียนในทุกชั้นเรียน เน้นย้ำเรื่องการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเตรียมการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม และให้เด็กอ่านออกเขียนได้ให้ได้ 100% โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน