นิทรรศการ

นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง ผอ.รร วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายทวี มะทะ ผอ.รร.บ้านสุพรรณ นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ผอ.รร.บ้านดอนชัย สพป.แพร่ เขต1 นำคณะครู นักเรียนร่วมจัดแสดง นิทรรศการผลผลิตโรงเรียนประชารัฐ ณ บริเวณ ชั้น1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอร์เรส จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผอ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นอย่างมากที่เด็กนำเสนอเป็นภาษาอาเซียน

รูปภาพ: