ปลูกฝังคุณธรรม

น.ส.นงคราญ แกล้วกล้า ผอ.รร.เจริญศิลป์ จัดกิจกรรมอนุบาลเจริญศิลป์ท่องโลกธรรมะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และกิจกรรม 1 วันกับธรรมะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสมาธิ พัฒนาจิต และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงามในพระพุทธศาสนา

รูปภาพ: