มอบเกียรติบัตรนักเรียน

นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 และคณะร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.

ครูป่าไม้

คณะวิทยากร อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง มาจัดกิจกรรมรักษ์ป่า
สืบสานแนวพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์ป่า ณ หอประชุม ร.ร.
วัดน้ำโค้ง มีนายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง คณะครูและบุคลากร
ให้การต้อนรับ

มอบเครื่องขยายเสียง

คุณครูเพ็ญพรรณ เตโช..ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้มอบเครื่องขยายเสียง จำนวน  1  ชุดแก่โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง...เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและโรงเรียน....โดยมี นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.ร.ร.เป็นผู้รับมอบ

แม่ยางตาลศึกษาดูงาน

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) นำคณะครูไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อสามัคคี) ได้รับการต้อนรับจากนายณัฐกิตต์  ศาสตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ และนายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ มี นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

มอบโต๊ะหินอ่อนแก่โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.แพร่ 1 และครอบครัว...ได้มอบโต๊ะหินอ่อน ให้โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง จำนวน  2 ชุด..เพื่อใช้ประโยชน์ให้เป็นที่นั่งพักผ่อน   นั่งอ่านหนังสือและทำการบ้านนอกเวลาเรียน ของเด็ก....

เกษียณอายุราชการ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 59 ราย ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed