นิเทศโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว

17 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีโรงเรียนมาเรียนรวม 4 โรง และในภาคเรียนที่ 1/2564 มีนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง (ลูนราษฎร์สงเคราะห์) มาเรียนรวม จำนวน 19 คน นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจในสถานที่เรียน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ซึ่งยังดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีครบทุกคน ยังต้องแก้ไข ปรับปรุงให้เกิดจนเป็นนิสัย และให้ล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก นายสุวิทย์ แบ่งทิศ ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว อย่างดียิ่ง

รูปภาพ: