นิเทศเปิดเรียนตภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนบ้านห้วยขอน

17 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก มีนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสาพัฒนาอินทร์ราษฎร์วิทยา) มาเรียนรวม จำนวน 12 คน นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวในการเรียนกับเพื่อนในชั้นเรียนได้เป็อย่างดี และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สามารถเรียนเรียน On Site ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก นายไพฑูรย์ เกิดกุล ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยขอนอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: