ประชุมขยายผลและฝึกปฏิบัติทดลองใช้ระบบ ปพ.3 ออนไลน์

18 มิถุนายน 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลและฝึกปฏิบัติทดลองใช้ระบบ ปพ.3 ออนไลน์ "การดำเนินการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ application zoom" โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: