เทพพิทักษ์จัดงานวันพ่อแห่งชาติ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานฝ่ายพิธีการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้ประกอบพิธีทางศาสนา ๓ ศาสนา มีผู้นำทางศาสนาพุทธ พระครูศรีชยาภรณ์ชัยมงคล ผู้นำศาสนาอิสลาม นายชอลาฮุดดี นาเงิน ผู้นำศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก บาทหลวงสันติ  ยอเปย นิกายโปรแตสแตนท์ อาจารย์เอกราช  ทนันชัย ณ หอประชุมโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา โดยมี ซิสเตอร์กฤษฎี ชื่น

ร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลง

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงานพิธีเปิดงานการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ระดับประถมศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงวันพรุ่งนี้  มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑,๐๑๙ คน ณ หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรมล้านนาตะวันตะวันออก(กอเปา)โดยมี นางชูสม  รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงาน

ประชุมกรรมการรายงานผลศิลปะฯ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ และ สพป.แพร่ เขต ๒  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายไพศาล  ชนะกุล ผู้ดูแลเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. เป็นวิทยากร

อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมประชุม

รางวัลผู้เสียสละ

นายศักดิ์   สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมกำลังใจแก่ครู/เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยชีวิตจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน ได้แก่ นางสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย รอง ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) และนางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑    

จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานฯและเพิ่ม ประสิทธิผลตามกลยุทธ์ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดร.เอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. แถลงข่าวและประชุมผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จังหวัดแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed