กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ITA) และชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อด้วยร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2561เพื่อรับทราบ แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา และนำนโยบาย สู่การปฏิบัติตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาขนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

รูปภาพ: