พลิกโฉม ป.1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการขยายผลอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉม ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี" ผู้บริหารและครูในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ และกลุ่มพลังใหม่ จำนวน ๑๒๐ คน ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ โดยมี นายสมคิด กันทะใจ ผู้อำนวยการ รร.บ้านแม่หล่าย กล่าวรายงาน

ประชุม อกคศ.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

นายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ประธาน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นเลขานุการฯ

ผู้ปกครองเยี่ยมห้องเรียน

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังหลวงและคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมห้องเรียนลูกหลาน ในการปกครอง เพื่อความเข้าใจและพบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น 

สวนพฤกษศาสตร์

นายพิพัฒน์  ใจภักดี ศน.ผู้รับผิดชอบโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน จำนวน ๕๐ คน  ณ โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่  ๒๕ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

ติดตามความพร้อม

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑นายกิตติศักดิ์ แสนคำ นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ นิทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร

เรียนดนตรีไทย

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.และคณะครูฯ ให้การต้อนรับและขอขอบคุณอาจารย์อาทิตย์ แสนไพร วิทยากรสอนดนตรีพื้นบ้าน วิทยากรภายนอกสอนดนตรีพื้นบ้านให้กับนักเรียน ร.ร.วัดน้ำโค้ง อ.เมืองแพร่  

เอกชนประชุม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเอกชนในความดูแลของ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  โดยมี นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแล

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed