มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

21 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กชายศุภโชค วัลภาชัย และ เด็กชายธนพัฒน์ ขันทรง นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างต่อการพัฒนาของนักเรียน โดยมี นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ นายภาณุวงศ์ ชัยวรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรครั้งนี้

รูปภาพ: