เอกสารสำนักงาน

แจ้งเรื่อง สพป.แพร่ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษา ปีการศึกษา 1/2557 โดยให้ส่งคืนสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557

แจ้งเรื่อง สพป.แพร่ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษา ปีการศึกษา 1/2557 เพื่อนำมาวิเคราะห์ความขาดแคลนสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามแบบที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยให้ส่งคืนสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557

แจ้งเรื่อง เอกสารกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ 04109/ว2013 ลว.27 พ.ค. 57 เพื่อประกอบการดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ 04109/ว2013 ลว.27 พ.ค. 57 เพื่อประกอบการดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องผลการพิจารณารางวัลเพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องผลการพิจารณารางวัลเพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง ให้ผู้ที่มีบัญชีตาม รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2549-2550 มารับประกาศนียบัตร ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ให้ผู้ที่มีบัญชีตาม รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2549-2550 มารับประกาศนียบัตร ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2557

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ขอให้ผู้ทำประมาณการของโรงเรียน มาจัดทำประมาณราคาฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ ict ในวันที่ 19 พ.ค.57 เวลา 09.00 น.

แจ้งเรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ขอให้ผู้ทำประมาณการของโรงเรียน มาจัดทำประมาณราคาฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ ict ในวันที่ 19 พ.ค.57 เวลา 09.00 น. 

แจ้งเรื่อง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1

แจ้งเรื่อง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ http://sobphrae1.wordpress.com/

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง การแบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักเรียน/ครู ณ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ตาราง ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มให้สพป.แพร่ เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๗

แจ้งเรื่อง การแบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักเรียน/ครู ณ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ตาราง ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มให้สพป.แพร่ เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบรายงานภายในวันที่ ๖ พ.ค ๕๗

เรื่อง : การติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) ได้เร่งสำรวจครูผู้สอนที่สอนตรงตามวิชาเอก ตามแบบสำรวจที่จัดส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๕๗

เรื่อง การสำรวจครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก โรงเรียนดีประจำตำบล

สพป.แพร่ เขต ๑ จึงแจ้งให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) ได้เร่งสำรวจครูผู้สอนที่สอนตรงตามวิชาเอก ตามแบบสำรวจที่จัดส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๕๗ หรือทางโทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๕๘๙

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน