แบบสำรวจข้อมูลการสอนรายบุคคลของข้าราชการครูใยสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2557

แบบสำรวจข้อมูลการสอนรายบุคคลของข้าราชการครูใยสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2557 โดยใช้มูล ณ วันที่ 1 ก.ค.2557 เพื่อนำมาประมวลผลในโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC โดยให้ส่งคืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 30 ก.ค.2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: