ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ปรับระดับชั้นงาน

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการประเมินลูกจ้างประจำขอปรับระดับชั้นงาน และขอเปลี่ยนสายงาน สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

เตรียมความพร้อม

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ มี นายโสภณ สุธรรม รองประธานจัดงานและนายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ แพร่

พัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกจ้างประจำที่ผ่านการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามโครงการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือตามทักษะงานในการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนางานลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗ ประจำเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี จำนวน ๑๓ ราย

ข้อสอบกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้จัดทำข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ และ ม.๑ – ม.๓ เพื่อส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมี นายกิตติศักดิ์  แสนคำ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมจัดทำตัวชี้วัด

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองผลงานและจัดทำตัวชี้วัดค่าคะแนนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ผู้ดูแลเตรียมการ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้ดูแล กำกับ ช่วยเหลือกลุ่มนิเทศฯ ประชุมศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด เป็น ผอ.กลุ่มนิเทศ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายบัญญัติ นันทพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.แพร่ โดยมี โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๑ โรงเรียน ณ ห้องสมุดจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

พิจารณาทุนร่วมจิตน้อมเกล้า

นายธนากร  อึ้งจิตไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรอกข้อมูล

พนักงานราชการ สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ จำนวน ๑๑ คน กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของตนเอง ณ ห้องสักทอง ๒ โดยมี นางสาวแสงแขวรางค์  ใจกลม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กำกับ ดูแล

กฐินพระราชทาน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ณ พระอารามหลวง  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน