คัดกรองเด็กพิเศษ

คุณโฉมยง  บุตรราช  นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลแพร่ คัดกรองเด็กนักเรียนพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว โดยมี นางทองสุข สุคันธมาลา ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ คณะครูร่วมคัดกรอง

ตรวจรับบัตรเลือกตั้ง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายเชษฐา สยนานนท์ นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ นายกนก  อยู่สิงห์ นายสุกิจ ยาพรม นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการตรวจนับคะแนน อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

เยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม การเลือกตั้งผู้แทนครูสายผู้บริหารสถานศึกษาและสายครูผู้สอน ใน  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑

ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ตรวจเยี่ยมไกลกังวล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล สำหรับครูโรงเรียนปลายทาง ร.ร.วัดต้นไตร้ ร.ร.บ้านพันเชิง ร.ร.บ้านสวนเขื่อน

ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จาก นายอภัย จันทนะจุลกะ รองประธานมูลนิธิฯเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ สอบต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น

ดาวเทียมทางไกล

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม โครงการศึกษาดาวเทียมทางไกล ไกลกังวลการรับส่งของโรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดห้วยหม้าย วัดแม่ทะ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed