มอบโรงอาหารห้วยโรงนอก

นายสุชาติ   นาคเสวก กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะและคณะ เป็นตัวแทนส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ “๕๐ ปี ๕๐ โรงเรียน” มอบให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายธงงชัย  คำปวง ผอ.ร.ร.รับมอบ

สรุปผลการนิเทศกลุ่มยมเหนือ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ สรุปผลการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อำเภอสอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV.และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องค่านิยมหลัก 12 ประการ

นิเทศบ้านคุ้ม

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รร.บ้านคุ้ม กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ 

นิเทศเชิงปฏิบัติการ

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑ และ รร.บ้านแม่พร้าว อ.สอง จ.แพร่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

นิเทศบ้านคุ้ม

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมครู รร.บ้านคุ้ม ในการนิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามนโยบายการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และจุดเน้น ๑๐ ประการของ สพฐ.

คุรุสภาเขต ๑ ประชุม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

นิเทศศรีมูลเรือง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed