คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)

10-11 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และ นายสันติชัย  บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี 

รูปภาพ: