รับสมัครศึกษานิเทศก์

นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและกรรมการการรับสมัครฯ สพป.แพร่ เขต ๑ รับสมัครศึกษานิเทศก์ จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙-๑๕ มิ.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ 

ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๑  สพป.แพร่ เขต ๑

 

ประกวดระเบียบแถว ลส.

นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

พลิกโฉมโรงเรียน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ บ้านศรีบุญเรือง บ้านลอง บ้านดอนแก้วและวัดร่องเย็น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสอง อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายโสภณ สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ กล่าวรายงาน

จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลฯ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมกรรมการประเมินความพึงพอใจ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  ที่มีต่อการบริหาร ตลอดจนการบริการของ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

โครงการพระราชดำริ

นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาบุคลากรตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ มี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่ 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed