มอบสารานุกรม

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๙ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑  ซึ่งจัดโดยสโมสรไลออนส์แพร่

BBL เบญจมิตร

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายวรทัศน์  ศิริเดชพันธุ์ เป็นประธานเครือข่าย

น้ำโค้งปลูกต้นไม้

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง  คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกัน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน  ได้รับการสนับสนุน กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่

รับโล่รางวัล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับโล่รางวัลเขตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) สูงเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศ และรับเกียรติบัตรเขตที่มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (KRS : KPI Report System) สูงเป็นอันดับที่ ๘ ของประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี

เยี่ยมให้กำลังใจ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทยในระดับเขตพื้นที่การศึกษาช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ คัดไทย เขียนตามคำบอก และอ่านจับใจความ ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รักษ์ภาษาไทย

สพป.แพร่ เขต ๑ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการเรารักษ์ภาษาไทย ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

 

ประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาจังหวัดแพร่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed