เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการของ นางสุดธิรา ขุนคลัง เรื่องผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

ผู้ศึกษา : นางสุดธิรา  ขุนคลัง

ปีการศึกษา : 2557

 

ผลงานวิชาการ ของ สุภกานนท์ คงทน เรื่อง ผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : สุภกานนท์ คงทน

ปีการศึกษา : 2558

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของอารีรัตน์ อุดคำมี เรื่องรายงานผลการใช้ชุดการสอนจากนิทานพื้นบ้านสู่ชนิดของคำภาษาไทยด้วยกิจกรรมเก่งบอกกล่าว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดการสอนจากนิทานพื้นบ้านสู่ชนิดของคำภาษาไทยด้วยกิจกรรมเก่งบอกกล่าว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)

ผู้รายงาน อารีรัตน์ อุดคำมี

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2558

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายกรัณฑ์ สมจิตต์ เรื่องรายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียน

ชื่อรายงาน  : รายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับน้อย  

ชื่อผู้รายงาน : นายกรัณฑ์  สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ปีที่รายงาน   : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

(BestPractice) ผลงานวิชาการ ของนายบรรหาร อนันชัย เรื่องวัฏจักรรักการอ่าน

ชื่อเรื่อง วัฏจักรรักการอ่าน
เจ้าของ นายบรรหาร อนันชัย ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) หมู่ที่ ๕ ตาบลบ้านกลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๒๐
โทร ๐๕๔-๕๙๑๕๗๒

 

ผลงานวิชาการ ของนายมาโนช บุญคุ้ม เรื่อง รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นายมาโนช บุญคุ้ม

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ผลงานวิชาการ ของนางศุลีมาส กวางสบาย เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแพร่

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นางศุลีมาส กวางสบาย

ปีการศึกษา : 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล เรื่องรายงานผลการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์ 4) สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์)

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์ 4) สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์) อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ผู้ศึกษา : นางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานวิชาการ ของนางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เรื่องรายงานผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามผลการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ  

โดย นางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามผลการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1

 

ผลงานวิชาการ ของนางสิรินทร์ พรมรังกา เรื่องายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้รายงาน : นางสิรินทร์ พรมรังกา

ปีที่ศึกษา :  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ