ผลงานวิชาการ ของ นางชุลีรัตน์ ขอนพิกุล เรื่อง รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตกแต่ง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตกแต่ง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ผู้รายงาน : นางชุลีรัตน์ ขอนพิกุล ตา แหน่งครู วิทยฐานะครูชา นาญการ โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ปีการศึกษา : อาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559