ผลงานวิชาการของ นางสุดธิรา ขุนคลัง เรื่องผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

ผู้ศึกษา : นางสุดธิรา  ขุนคลัง

ปีการศึกษา : 2557