เอกสารสำนักงาน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการจัดงานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๓

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการจัดงานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเลื่อนอบรมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP.ONLINE จากวันที่ 6,7,8 พฤษภาคม 2557 ไปไม่มีกำหนด มีกำหนดการอบรมที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แจ้งเลื่อนอบรมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP.ONLINE จากวันที่ 6,7,8 พฤษภาคม 2557 ไปไม่มีกำหนด มีกำหนดการอบรมที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ศน.ทองสุข สุคันธะมาลา ผู้แจ้ง

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ARS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปฏิทินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)

ปฏิทินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (KRS)

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (KRS)

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ARS)

ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ARS

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

สนพ. ประกาศรายชื่อ 1,377 ที่เข้ารอบสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด

สนพ. ประกาศรายชื่อ 1,377 ที่เข้ารอบสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด  รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน